1 — YILBAMM) \ IT.UTA'DV İl (lUI1
27 Aralık 1970 - 6 Ocak 1971 ucak otobüs rehberler Kokteyl T ,,n,f n**nmm
10 kahvaltı. 11 ötün vemek »eziier ve VENBDIKTE 8AHAHE YTT*Ut i*
LENCELERî dahil İM - dolar re i »78.- TL. yttbast EO-
2 - KURBAN BAYRAMINDA KENYA'DA • (.un KENYA SAFARİ CllB m/ım
I Şubat 1971. ucak ozei Safari araçları, niûbtrlır Kok , tüner 7
kahvaltı 13 oftun vttnek eerller dah.j 190— dolar 7.000.— TL.
Müracaat: VİP Turizm Pirinççioğlu Ltd. Şti.
Halaskâreazj Cad 137 Pansalu :48 20 73 - M 30 74
unıc v a urun s anam ızı onca den sezinledin lcln övle dav randı. Peki va Ötekiler? Bir sonra konuamava cahsiıftım «ene de cümlemi İktidar söz­cüsü rlbl atama tıkavan o ölçüleri makaada uveun Ta ratık? Ve o «retti»» cenein vtkümıalıftı'
Korkuvor muydu bu eenc kızlar?
Neden?
Babalarından?.
Sanmam!. Neden derseniz bu sosvetlk eenc kızların be baları Borsa k a vanasında de-ftil kızlarını, kızların anala­rını bile kontrol edemezler!»
Kuruçeşme'n eecivordu bir ala ara vakti. Kömür de dosu n dan kamyonlara küfeler do luau kömür tasıv.ın üstleri basları kararmış hammalla-rı seyretti bir sürf
Eli vakasına aitti Yok. yok: römleftlnin vakası ön­ceki arün Havrlye tevzeai ta­rafından ters - viiz edilmiş­ti ama. kiril deftildi Rüz-«arın sevmedıftl saclarını dü 8*1 tü. yürüdü
«Olmalı Bu isin içinde bir bit venlci olmalı» sözleri 1-klncl dönem düşünce dizlsl-nln ilk cümlesi oldu »Bu »cız
lar Basın Ahlâk Yasası ti­tizlimi Ue kendilerine yakla­şan bizlerle neden bir adres bovu kadar dahi konuşmaz hattâ vüzümüze bile bakmaz lar?» sorusuvla da Roberr Kol M Kız Bölümünün önü­ne vardı. 1 Hemen belirtelim vazıda okul adları acık. kız­ların adları ise rumuzlu ça­lacaktır duyurulur!)
Rober! Kolel Kız bölümü­nün eirıs kamsı otobüs riu-raftı vanında bir hlool otur­muş, kaldırıma renkli tebe­şirlerle birsevler çiziyordu Faruk'un Harisini bu kaldı­rım ressamından çok. çevre­sindeki kızlar cektl. Göfcös-
!!K:&:ü»:HHir:i!&9n::H
lerinl «American Historv». cSclnence». «EDailah Lite­ratüre. Klbi kltaolarla alttan desteklemiş. Hımnlve çevrili eözlerinde baveın birer hav­ran lifti vasıvorlardı.
YANGİN NASIL BAŞLADI?.
Yanarın önce Faruk'un ka­fasında çıkan bir kıvılcımla başladı!
•Buldum ulan. Buldum ta liba bit venlAini...» dlve söy­lendi. «Bunlar, vanl kolile­rin va bancı okulların kızla­rı. bunlar Batı Kültürüvle vetlsivorlar be.. Elbette su t ir»si7 HİDDive bile bizden cok ilci duvarlar*.
Koştu eve... Dotruca he­lanın üzerindeki kırık avna nın önüne aitti, suratını sı­vazladı elleriyle.. «Cok deail bir blrbucuk arda sakalları İsa'nın kiler kadar »olurdu. Kemal Filmde tanıdıkları vardı... Baki bir nantolon. vakası dantelli bir' gömlek, kürklü bir aocuk. bir clft de clzrne uvdurdu mu olurdu bu la.
İnsllizce şarkılar sÖvleme-ve başladı... Bu arada san­dıktan cıkarttıtı D. HJeh School diplomasını üc kes
ÖDtti... Bir ara durdu... Dü­şündü.. hıdpİ olmak veter mivdl acaba?... «Amerikalı
olurum be Amerikalı..t dlve
batırdı. Bir de Amerikan adı uvdurdu kendine TöM FALflE...
•Tozn Faise... Tom Falae...» dlve batırarak odanın içinde zıplıyor, arada bir t Yasasın Batı Kul turu! Yasasın Her bert Marcuse! W11 İlam Fa-ulkner! OHenrv!. Tom 8awver! Pekos Bili!., dlve sövlenivordu.
KELİMESİ l LİRA Tlf? 27 70 54
Satılık Emlâk
Satılık Vasıtalar Eleman Arayanlar
«j ı tcudar'ın en mutena semtinde, her lae elverişli ta-tıük iki dükkan: Müracaat: Haaan ÇETİNTAÇ. Toptaaı Cad. No: 80 tTskudar. Tel: 33 07 14
« SATİLİK ARSA. Bakırköy - Osmaniye'de, V^lıefVndı Hipodroma 150 metre me­safede (Ümraniye Cad. No 30) da, içinde 2 odalı ev ve cad de Üstünde i dükkanı olan İM r. «-t re kare arsa aca'e yüz ban liraya peşin olarak aatılık­tır.
Müracaat: Tel: 27 M W dan Hüseyin Avnı Doğana
Kiralık Emlâk
« GALATASARAY'da beton
atölyeler ucuz 4458 90
m SAHİBİNDEN 0 Km. 1970 model F"rd Kaprı.
Tel: «4 02 80 m 1971 model Mercede» 25U. otomatik sahibinden satılıktır. Tlf: 63 55 17.
« TURİZM Durusuna Dayan sekreter. 49 1» 42
• HEIDELBERO Ofset us­tası D askı makinisti aranıyor. Tel; 22 38 81
tki av aeeti aradan. 8os-val Demokratlar elbl auva sabuna dokunmadan, kasın­tılarla dolu iki av. Sonunda lvlce kirlendi. Dişlendi ve Batılıvdı artık!.
(Deyimi var)
Sayın veli,
Bu yıl ilkokulu bitirecek çocuğunuzu istanbul Erkek Lisesi orta kısmına vermek istiyorsanız vakit erkendir demeksizin bize yazarak ücretsiz broşür isteyiniz.
DÖRT ANAHTAR P.K. 1070 İstanbul
Ders Verenler
saVBJM
•a- MESLEK kurslarında altı ayda elektrikçi, radyocu, tel-sizn. \> daktı'u sekreterler, yetiştirilir Kurslarımızı biti­renlere Maariften tasdikli dip­loma verilir. Ödemeler taksiti» dır. Kı$ donemi kayıtlan bas ladı. Müracaat: Kurslar Mü­dürlüğü PK. 261 Ta!: 12 66 8» Yenisahır - ANKARA Zayıler
TAM
Sigorta
Jölen Restanıant
Yavrunuz yetim veya öksüz-mü?. Oaruşşafaka'da okuta­bilirsiniz. Ücretsiz broşür isteyiniz.
DÖRT ANAHTAR P.K. 1078 istanbul
îtina Ue dekore edilmiş kışlık salonu, mükemmel servili,
nefis meze ve ı/earalanyla tarihi yalı altında hizmetinizdedir.
ADRES: Arr.avutkby. Yalıboyu Cad. No: 1 (Kız Koleji karsısı
Tel: 63 87 19
Satılık Eşya
dış hekimi
ALÎ DÜBEK
Altıyol Kuadlll Cad ARTUÇ Pasaıı Kat 1 — Kadıköy Tel: 37 36 5*.
•ir SATILIK ofset davltson-22 bin 22 74 34 ir MATBAALARA maksi ma bı çak 10fi rm. tam otomatik 80. bin. 22 75 23
m DİKKAT yeni evlenecekle­re müjde Seyahat do'ayısiyle acele satılık bilûmum ev eş­yaları. Müracaat: Kadıköy Cif tehavuzlar Papatyalı Sok. Pa­patya Apartman Müştemilat. 5/4.
Değişik Konu
m KALORİFERLİ otelde tale­belere pr.nsıyon d.Sn lira) otel altında modern hanı ara. San­rı rl ocuyu Cad. PTT üstü Ka. sımpaaa Tel: 49 72 40
m EVt>'IZÎN çatı-ında DAM LA YAN sudan ve rutubetten kurtulmak ve korunmak udi yorsan ız i fUraaâV Tünel karsısı No: 38 Ttl: 4«; 93 92 - 49 92 SJ
Hayri Yıldız
I ı ıh I I I I I I I I I I I I I II I t I I I I I I I I" I I I I I I I I l I ■ l I l l I I I I I I ■« I H I I l I I I I l I I I ıı ı ı ı ı ı ıı ıı ı • j
Çocuğunuz bu yıl ilkokulu bitirecek ise, hangi orta okula vereceflinlzi şimdiden kararlaştırıp ona göre ha­zırlayınız. Broşürümüz siz­lere rehber olacaktır. ı
DÖRT ANAHTAR P.K. 1078 İstanbul
(KİTA9. a», k. ava »ırkecı - istanbul]
SIFIRA SIFIR eCde SIFIR
İLHAMI SOYSAL'ın
idk ue önemtt eseu Çetin Altan ın
Önsözü ile
• Amerika • Nato» Din Ticareti»
• Emekli genelkurmay başkanı Tural*
• Demirel • Kırat • Bozuk düzen.....
5 renkli ofset-kusekapak 290sayla 10 Lira
Bütün kitapçılarda arayınız
genel dağıtım: KEMPL KGRPTEKIN Ankara ca.d.İstanbul
Satılık Telefon
■ SAHİBİNDEN 37M1 telefon safı ıktır. Mu r ıcaat: 38 52 İl.
11 —'Tersi İlâve 8 — İstedi- \ t\ halde çocuk vanamayan : YUKARIDAN \sAĞIYA: = 1 — Eski senenin verine Z eelen sene 2 — Başkalarını z disliven. saldıran 3 — Bı- • caklı. çakılı anlamına bir 1 kelime 4 — Kov kadınları- : nın entari vaotıkları namuk £ lu bir kumaş — Rüzaâra e- \ mir 5 — Üve — Sıcaklık • soeukluk kelimelerini kaosı- \ van bir kelime 6 — Bir er- : kek adı 7 — Tersi bir soru : eki — Din İslerine karış- \ mavan 8 — 8u vu mi de ve \ eonderme isini vaoanlar an I lamına bir kelime. :
DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ:
SOLDAN SAĞAr 1 — Aksam — La 2 — Ye- = nî 3 — Yılınızı 4 — Kutlar ' 5 — tl — Misâl 6 — La- : vam — Lâ 7 — Amaka- l rak 8 — Man — Nice. YUKARIDAN ASAC.l:
1 — îlâm 2 — Iklama 3 — £ Lu — Van 4 — Avıtmak \ 5 — Men liman 8 — Nıas — £ Ri 7 — Uzralac 8 — Lake •
BULMACA
NURlPAŞA DIŞ KLİNİĞİ
PROTEZ LABARATUVARI HİZMETİNİZDE
( Zevtinburnu 11 Sokak Cu ma Pazarı İstanbul.
İst. Aksam - 7510
1 2 3 4 S 6 7 8
Zayi
İlkokulu bu yıl bitirecek çocuklarınıza, istikbal kapı­larını açın, izahlı broşürü muzu istemekte acele ediniz.
DÖRT ANAHTAR PK. 1078 İstanbul
 15 9 1958 rün 3305 sayılı Zorısruldak Trafik Şubesinden aldığım profesyonel şoför eh­li jB»tl mı kaybettiğimden yeni­sini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
Fikret BARTI
ir PASOMU kaybettim hü­kümsüzdür. Nalftn Aytan
* HARİTA Asaubay Okulun-dan aldırım diplomam Ue Te­kemmül kursu diplomamı kay bettim hükümsüzdür, yenisini alacalımdan eakisl hükümsüz­dür.
Ersen Sevener
İT ŞEBEKEMİ kaybettim. Hü kumsuzdur
Erol Tülbentçi
İs Arayanlar
t Mİ ' ! I.IK. pu/arla-aa. reklâmcılık ve ticari ko­nularda tecrübeli ticaret me­mnuyum. Ciddi bir firmanın Ba>kect temsilcisi olmak Isti-yoaım Reverans verebilirim.
TtrrıH Temurrıı, Ta'âtpasa Bu'iarı. Demırkapı sokak 34/9 Cebeci- ANKARA m TİCRÜEELt bir *rkek e7 tar*oau :» anyor. Müracaat: 23 3İO0 Saat 10-12
Satılmış EROL
SOLDAN SAĞA:
1 — Senenin İlk srürüerl 2 — Rüzaâra emir — En üst derecede 3 — Tersi bir seye aniden çullanma 4 — Tersi yabancı bir kadın İsmi — Tersi bir eöz renfci 5 — Elbiselerin yırtılan verlerine avnı kumaştan vaoılan ilâ­ve. Sonuna bir harf eelir.se kokulu yenilen bir bitki o-lur 6 — Tersi hatıra — VI-lavet 7 — Tersi fazla su «elerek dereJetin tasması ha
Yavrun zun bu yıl ilkokulu Üstün işarı ile bitirme v dlliyors. nız, bize yazarak ücretsiz broşür isteyiniz.
Oöf T ANAHTAR P.K. 1078 İstanbul
ım I I I I I I • I I I I I I I • l I ı • I I I ı ı I l I n I I I I ı > • ı I I I I II I I ■ ı H I I I I • I I I ı ıı ı I I l I • I I ıı ı ı I ı ı ı ı ıı ı